Sylvaine photo gallery by ©Ekaterina Yakyamseva

Photos by Ekaterina Yakyamseva. Sylvaine at Nalen in Stockholm on November 15.

About Ekaterina Yakyamseva

X