Burst photo gallery by ©Ekaterina Yakyamseva

Photos by Ekaterina Yakyamseva. Burst, concert at Debaser Strand in Stockholm on November 18th.

About Ekaterina Yakyamseva

X